Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Datum: 07/03/2022

Algemene draagwijdte der voorwaarden

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.
 2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

 1. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Omvang van de bestelling

 1. Is niet in onze prijs begrepen :het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Zijn eveneens niet inbegrepen, de herstellingen en reparaties van fouten en schade veroorzaakt door derden of de opdrachtgever.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water.

Aansprakelijkheid voor schade

 1. De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade in volgende gevallen:
  a. het loskomen van verflagen bij het eventueel afplakken van de ramen.
  b. Lichte kleur- en textuurnuances.
  c. Verborgen en zichtbare gebreken in de ondergrond.
  d. Constructiefouten in de ondergrond.
  e. Indien het nodige voorbehoud werd gemaakt voor de voorgeschreven methode en keuze van de materialen.
 2. Vochtschade aan bakstenen en voegwerk door eventuele cementering, crepi, kurklagen, verflagen, enz…
 3. De aannemer is niet verantwoordelijk voor aantasting van geanodiseerd en gemoffeld aluminium schrijnwerk.
 4. Bij het injecteren tegen opstijgend vocht is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanduiden van eventuele leidingen in de muur.
 5. De aannemer is niet verantwoordelijk voor waterschade bij dak- en gevelreiniging.
 6. Voor beplanting, dakpannen e.d. wordt zorg gedragen , doch de aannemer is niet verantwoordelijk voor eventuele onvermijdbare schade.
 7. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

Beëindiging

 1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk, waarbij de klant zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
 2. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, vrijgesteld van de gemaakte kosten tenzij deze schriftelijk anders overeen gekomen zijn.

Aanvaarding der werken

 1. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 2. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 48 uur aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
 3. De muren moeten goed bereikbaar zijn.
 4. Beplanting, verlichting, kabels, elec. Verbindingen, enz… tegen de muren dient weggenomen te worden.
 5. Afvoerbuizen dienen demonteerbaar te zijn.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 48 uur vanaf de datum van verzending van de factuur. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

 1. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org, Sint – Annadreef 68B, 1020 Brussel ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.